Informare GDPR

INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu cerinţele Regulamentului (UE) nr.679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul sau GDPR), SC HAPPY SUNRISE SRL SRL (Agenția de turism SUNRISE TURISM ) cu    sediul social   în  Bucuresti, Str Istriei nr 20, bl 3E1, sc, A, et. 3, ap. 12, sector 3 ,   tel.   0721.58.53.58 e-mail  contact@sunriseturism.ro ,înregistrata la Registrul Comertului cu nr.  J40/16243/2008, C.U.I. RO 24507168 , , prin agentia de turism  SUNRISE TURISM,  titulara a licentei de turism 23 / 27.05.2019  , cu punct de lucru  in Bucuresti, Str Mizil nr. 2C, cladirea SOCUM, et. 3,  cam 315,  sector 3,  reprezentata de  Gabriela Mihaescu – Administrator,

 1. Scopul și temeiul juridic al prelucrării

Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate cu responsabilitate de către Companie în conformitate cu prevederile legale europene și naționale aplicabile în domeniul prelucrarii datelor precum și în conformitate cu cele specifice desfășurării activităților agențiilor turistice.

Agenția de turism SUNRISE TURISM colectează și prelucrează datele dvs cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. furnizarea de servicii turistice și conexe activităților de turism, precum și în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din prestarea acestor servicii
 2. comunicarea și gestionarea relațiilor noastre cu dumneavoastră, inclusiv dar fără a ne limita la transmiterea de informaţii și oferte privind serviciile și/sau produsele Companiei (dacă ați fost de acord cu acest scop) precum și pentru dezvoltarea activității și serviciilor noastre în conformitate cu prevederile legale aplicabile
 3. realizarea de analize statistice
 4. monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor, bunurilor aparținând/utilizate de Companie; în acest context Compania poate supraveghea video unele părţi ale incintelor în care își desfășoară activitatea pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora;
 5. oferirea, transmiterea sau comunicarea din partea Companiei a unor informații și detalii privind produsele oferite, promoțiile, evenimentele sau campaniile desfășurate precum și pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite (prelucrare în scop de marketing);
 6. constatarea, exercitarea sau apărarea oricărui drept în fața instanțelor competente, din țară sau din străinatate.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal, raportat la fiecare scop în parte, este reprezentat de:

- art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR – executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

- art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul GDPR – îndeplinirea unor obligații legale care îi revin operatorului;

- art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă (efectuarea de analize statistice, asigurarea masurilor de securitate necesare, pentru a asigura securitatea IT și operațiunile IT, realizarea activităților necesare în vederea îndeplinirii obiectului de activitate pentru care Compania a fost legal înființată, etc).

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Compania solicită consimțământul dvs. în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Prelucrarea în scopuri de marketing se va efectua doar în baza consimțământului persoanei vizate conform art. 6 alin. (1) litera (a) din GDPR.

 1. Categoriile de date cu caracter personal

Agenția de turism SUNRISE TURISM prelucrează numai datele cu caracter personal adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile menționate la secțiunea (1), în conformitate cu dispozițiile legale, cu instituirea de garanţii adecvate pentru drepturile fundamentale şi interesele persoanei vizate.

Atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a furniza serviciile noastre, putem solicita clienților noștri să transmită informații și despre alte persoane vizate, beneficiari ai serviciilor contractate, cum ar fi membrii familiei sau alte persoane.

Datorită gamei diversificate a serviciilor oferite și contractate, Compania poate prelucra mai multe categorii de date cu caracter personal, acestea variind în funcție de tipul de serviciu pentru care optați (date din actul de identitate/pașaport, nume, prenume, CNP, adresa de domiciliu/reședință, serie și nr. CI/pașaport, detalii de contact - număr de telefon, adresă de email, detalii financiare - date bancare , etc.).

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

În fluxul de prelucrare, în funcție de scopurile menționate mai sus, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal necesare raportat la scopul concret al prelucrării pot fi, după caz:

• furnizori și parteneri comerciali implicati în mod direct/indirect în procesul de asigurare a serviciilor solicitate/contractate (de exemplu, furnizori de servicii hoteliere, companii de transport, asigurare/reasigurare, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii medicale, servicii de call-center, societăți de consultanță și audit etc.); 

• intermediari implicați în administrarea contractelor de turism;

• autorități ale statului, ca urmare a obligațiilor legale ale Companiei;

• instanțe de judecată sau arbitrale, avocați, notari publici, executori judecătorești, prestatori de servicii de traduceri, diferite categorii de experți, alte profesii autorizate;

• prestatori de servicii de marketing, cercetare de piață, studii de satisfacție clienți și alte servicii similare, aceștia prelucrând datele doar în scopul contractat.

 1. Transfer către o țară terță

În funcție de specificul serviciilor de turism solicitate/oferite, Compania transferă în anumite situații date cu caracter personal adecvate, relevante și limitate la ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, atât către parteneri aflați în spațiul UE cât și din afara acestuia. În această situație, anterior oricărui transfer, Compania respectă prevederile legale pentru a asigura conformitatea cu Regulamentul, implementând mecanisme juridice adecvate, potrivit prevederilor art.46 din Regulament.

 1. Sursa datelor cu caracter personal

Agenția de turism SUNRISE TURISM  colectează date personale direct de la dumneavoastră, de la clienții persoane fizice sau juridice, sau de la terți (cum ar fi intermediari în servicii de turism, agenții de turism, parteneri comerciali, companii de asigurări etc). În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane fizice sau juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal transmise.

 1. Perioada de stocare a datelor

Agenția de turism SUNRISE TURISM păstrează datele cu caracter personal conform principiilor legalității, proporționalității și necesității, și în orice caz numai pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt colectate/ prelucrate, iar ulterior, respectiv fie după încetarea relației contractuale, fie la expirarea obligațiilor legale de arhivare ce revine Companiei în temeiul legislației aplicabile în materie, datele vor fi șterse.

 1. Detalii privind prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ 

Atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. (a) sau pe art. 9 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

 1. Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoană vizată, aveţi posibilitatea, în condiţiile prevăzute de Regulament, să vă exercitaţi oricare din următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare şi de ştergere, dreptul de restricţionare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziţie şi dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profile.

Pentru exercitarea acestor drepturi precum și pentru informații suplimentare, persoana vizată se poate adresa prin transmiterea unei cereri prin e-mail la contact@sunriseturism.ro  sau prin poștă la adresa: SC Happy Sunrise  SRL. (Agenția de turism SUNRISE TURISM  - Str Mizil nr. 2C, cladirea SOCUM, et. 3,  cam 315,  sector 3, Bucuresti.

De asemenea, aveţi dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( http://www.dataprotection.ro ) precum și dreptul de a vă adresa justiţiei.

 1. Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară din perspectiva cerinţelor legale pentru încheierea contractului de asigurare a serviciilor de turism, în caz de refuz Compania neputând să încheie contractul vizat sau să execute obligațiile contractuale. 

Prezenta notă de informare a fost întocmită în 2(două) exemplare, câte unul pentru fiecare Parte.

Subsemnatul/a ............................................................ confirm că am fost informat cu privire la termenii în care SC HAPPY SUNRISE  SRL. (Agentia de turism Sunrise Turism ) prelucrează datele cu caracter personal în scopurile menționate în nota de informare și am primit un exemplar al acestei informări.

                                              Semnătura*                ....................................................    Data

 


CONSIMȚĂMÂNT

cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal și comunicare electronică cu Agenția de turism SUNRISE TURISM

Subsemnatul/a ............................................ având adresa ...................................,  CNP .............................................................. Serie și numar CI ........................................ adresa email ..........................................................................................

Declar în mod expres și neechivoc următoarele:

 1. Prelucrarea în scop de marketing

Prin exprimarea opțiunii de mai jos, vă manifestați acordul explicit ca să vi se comunice și să primiți de la Agenția de turism SUNRISE TURISM informări despre produsele și seviciile oferite, promoțiile, evenimentele sau campaniile desfășurate, precum și pentru îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor oferite.  

Sunt de acord:        ¨

Nu sunt de acord:   ¨

                                        Numele si Prenumele*

                                        Semnătura                ...............................................   Data

 1. Corespondența electronică 

Prin exprimarea opțiunii de mai jos, vă manifestați acordul explicit ca să primiți corespondența electronică prin utilizarea datelor dvs. de contact comunicate în acest formular de consimțământ, în vederea încheierii contractului de servicii de turism și/sau pentru derularea acestuia, aceasta corespondență producând aceleași efecte ca și comunicarea pe hârtie.                  

Sunt de acord:        ¨

Nu sunt de acord:   ¨

Neaplicabil:            ¨

                                        Numele și Prenumele*

         Semnatura                ....................................................    Data 

Am fost informat/a că pot solicita oricând modificarea sau retragerea acordului referitor la contactarea de către Agenția de turism SUNRISE TURISMîn scopuri de marketing sau a acordului privind comunicarea electronică, printr-o cerere scrisă transmisă la adresa de e-mail contact@sunriseturism.ro sau prin orice alte mijloace electronice puse la dispoziție de Agenția de turism SUNRISE TURISM

                                        Numele și Prenumele*

         Semnatura                ....................................................    Data

*În situația în care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, părintele sau tutorele semnează Informarea și Acordul anexat. 

*În situația în care comunic (și) datele cu caracter personal ale altei persoane fizice, mă oblig sa transmit prezenta Informare persoanei respective și să dețin Acordul acesteia, în cazurile aplicabile.